HANES

BUCHER CityCat V20

BUCHER Municipal predstavuje novú vlajkovú loď v kategórii zametačov s objemom zásobníka 2 m³. Úplne nová generácia CityCat V20 je teraz dostupná v štyroch modeloch, v dvoch hmotnostných kategóriách, vždy s dieselovým alebo plne elektrickým pohonom.Úvod

Společnost HANES s.r.o. se sídlem U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5, IČ 26131919 (dále jen také “správce”) je provozovatelem stránek www.hanes.cz (dále jen „webové stránky“), které v rámci své podnikatelské činnosti zpracovává osobní údaje uživatelů těchto stránek.


Jako odpovědný správce osobních údajů, které Vás jako fyzickou osobu mohou přímo či nepřímo identifikovat, usilujeme o to, aby takové údaje byly chráněny před jakýmkoliv možným zneužitím. Veškeré informace bez ohledu na jejich formu, které mají charakter osobních údajů, se snažíme zpracovávat maximálně v souladu s aktuální právní úpravou, tj. především dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a dalších zvláštních právních předpisů. Prostřednictvím těchto zásad ochrany soukromí (dále jen „zásady“) se Vám pokusíme jednoduše a srozumitelně vysvětlit, za jakých podmínek dochází ke zpracování osobních údajů, které nám přímo poskytnete nebo jinak zpřístupníte při používání našich webových stránek.


Proč a jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Zájemci o zaměstnání

Prostřednictvím našich webových stránek, a především za použití zvláštní emailové adresy, která je na těchto stránkách uvedená se na nás můžete obrátit s žádostí o zaměstnání v naší společnosti, tj. zařazení do výběrového řízení. V takovém případě budeme zpracovávat v nezbytném rozsahu všechny údaje, které nám výše uvedeným způsobem poskytnete, včetně Vašeho životopisu a motivačního dopisu, abychom mohli Vaši žádost posoudit a podle toho Vás pozvat k osobnímu pohovoru nebo Vaši žádost odmítnout. Právní základem zpracování Vašich osobních údajů k výše uvedenému účelu je provedení opatření před uzavřením pracovní či jiné smlouvy na základě Vaší žádosti. Vaše osobní údaje budeme v těchto případech zpracovávat maximálně půl roku od jejich získání.


Zodpovídání otázek a vzkazů

Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře dostupného v sekci „Kontakty“ nebo prostřednictvím zde uveřejněných kontaktních údajů s jakýmkoli obecným dotazem či žádostí, udělám maximum pro to, abychom Vám co nejdříve odpověděli. Veškeré Vaše osobní údaje, které nám takto sdělíte, budeme zpracovávat za tímto účelem maximálně po dobu dvou měsíců od jejich získání, a to na základě našeho oprávněného zájmu.


Zasílání novinek na email

V případě, že prostřednictvím našich webových stránek projevíte zájem o to, abyste byli emailem včas informováni o důležitých obchodních novinkách týkajících se naší společnosti a obecně komunální techniky či speciálních strojů, budeme za tímto účelem zpracovávat na základě Vašeho souhlasu adresu elektronické pošty (email), kterou nám sdělíte.


Vaší kontaktní emailovou adresu budeme považovat za osobní údaj a jako takový zpracovávat až do doby, kdy svůj souhlas jednoduše odvoláte, a to i v rámci každé jednotlivé emailové zprávy, kterou Vám zašleme. Emaily s novinkami Vám nebudeme posílat příliš často a budeme se maximálně snažit, aby pro Vás byl jejich obsah zajímavý.


Cookies

Vaše osobní údaje, které jsou prostřednictvím webových stránek zpracovávány, představují i tzv. cookies (tj. síťové identifikátory). Ty slouží pro rozlišení jednotlivých počítačů a uložení nastavení některých služeb, které v rámci webových stránek využíváte. Prostřednictvím informačního banneru se Vás snažíme transparentně informovat o použití cookies v rámci našich webových stránek.


Cílem používání cookies není Vás nijak omezovat, ale naopak zpříjemnit a zkvalitnit využívání webových stránek a přizpůsobit vzhled a fungování těchto stránek Vašim potřebám a preferencím při každé jejich návštěvě. Námi používané cookies rozhodně neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů o Vaší osobě.


V rámci webových stránek jsou používány na základě našeho oprávněného zájmu pouze takové cookies, které jsou třeba pro analýzu návštěvnosti webových stránek a pro ověření, zda jsou tyto stránky pro Vás stále zajímavé a neklesá jejich návštěvnost. Běžně používané internetové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. Pro detailnější informace použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.  V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Používáním webových stránek dle nastavení Vašeho prohlížeče berete na vědomí podmínky použití cookies dle těchto zásad.


 

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Kromě případů, kdy bychom byli povinni na základě příslušných právních předpisů předat na vyžádání Vaše osobní údaje případným orgánům veřejné správy, zpřístupníme Vaše osobní údaje pouze smluvně pověřeným zpracovatelům, kteří se podílí naším jménem a dle našich pokynů na zpracování Vašich osobních údajů, jako jsou provozovatelé IT systémů využívaných při provozu webových stránek, zasílání novinek a dalších administrativních služeb.


Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou u nás a našich dodavatelů v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů, zavedli jsme a průběžně kontrolujeme přiměřená bezpečnostní opatření, jak technického, tak organizačního rázu. Získaná data jsou uložena na zabezpečených serverech s kontrolovaným přístupem. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav a vývoj technologií, jakož i k povaze těchto údajů poskytují dostatečné zabezpečení.


Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte předně právo kdykoliv odvolat svůj případný souhlas s jejich zpracováním, který nám kdykoli udělíte dle těchto zásad. Vezměte však na vědomí, že odvoláním dříve uděleného souhlasu není dotčena zákonnost zpracování již realizovaného na základě takového souhlasu.


Za podmínek blíže stanovených v kapitole třetí GDPR máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů dle těchto zásad následující práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům, které Vám umožňuje získat informaci, zda jsou konkrétní osobní údaje správcem zpracovávány, bližší informace o podmínkách případného zpracování a také přístup ke kopii zpracovávaných údajů;
  • Právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na jejich doplnění;
  • Právo na výmaz osobních údajů, pokud nebude existovat žádný jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
  • Právo na přenesení osobních údajů jinému správci;
  • Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů prováděného pro účely oprávněného zájmu správce.

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictví kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo emailem na adrese: info@hanes.cz. Stejným způsobem se můžete na nás obracet s jakýmikoli dalšími dotazy či připomínkami k podmínkám zpracování osobních údajů. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů.